Πώς να σώσετε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό

KOKKINADANEIA

Με 10 άµεσα µέτρα η κυβέρνηση επιχειρεί να δηµιουργήσει κύµα ανάσχεσης των πλειστηριασµών, καθώς από 1.1.2020 εκπνέει η προστασία του νόµου.

Γι’ αυτό οι τράπεζες καλούν τους πάντες σε ρύθµιση, ενώ ξεκινούν έλεγχοι ένταξης στον Νόµο Κατσέλη και καταθέσεων, ή περιουσιακών στοιχείων, ώστε να καταγραφούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Κατά την κυβέρνηση, επιχειρούνται βελτιώσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση των οφειλετών.

Σύµφωνα µε το κυβερνητικό σχέδιο, περισσότεροι δικαιούχοι µπορούν να ενταχθούν στις προστατευτικές ρυθµίσεις του νόµου, ενώ οι αλλαγές αφορούν τόσο σε νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι διαµένουν σε µισθωµένο ή παραχωρηµένο ακίνητο εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άµεσα όσους διαµένουν σε άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, παρέχεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας µε αίτηση µόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Το νέο πλαίσιο διευκολύνει συγγενείς και διαζευγµένα ζευγάρια.

Οριστικοποιείται η ρύθµιση υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγµένα σε διάσταση, κατά τρόπο ώστε να µη χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει µέλος.

Επίσης, δικαιούνται κρατικής επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας της κύριας κατοικίας, ενώ µπορεί να συµµετέχει εγγυητής µικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωµένων οφειλετών, οι οποίοι δεν µπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθµιση των δόσεων σε βάθος 25ετίας.

Την ίδια στιγµή, οι οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων, δηλαδή ανώνυµες εταιρείες που νόµιµα παρέχουν δάνεια, µπορούν να ρυθµίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους µέσω της πλατφόρµας.

Τέλος, ρυθµίζεται µια σηµαντική λεπτοµέρεια. ∆ηλαδή, αν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλµάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την επανυποβολή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Φτωχό νοικοκυριό πέτυχε εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, µε επιτόκιο 2% και επιπλέον 40% επιδότηση της µηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.
∆εύτερη οικογένεια πέτυχε εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, µε επιτόκιο 2% και επιπλέον 50% επιδότηση της µηνιαίας δόσης του δανείου από το κράτος.
Ηδη 180.000 περιπτώσεις εξετάζονται λεπτοµερώς, ενώ η κρατική επιδότηση µπορεί να φτάσει στο 50% της δόσης.

Οµως για όλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις. Αντικειµενική αξία ακινήτου έως 250.000 ευρώ και ετήσιο εισόδηµα 36.000 ευρώ.
Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις των υποθέσεων που αυτή την ώρα τρέχουν για την προστασία α’ κατοικίας. Ολοι ρωτούν τι κάνω; Συνοψίσαµε όλα σας τα ερωτήµατα.

1. Πώς µπορώ να υπαχθώ;
Κατ’ αρχάς, υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα ή πρόσωπα µε εµπορική ιδιότητα.

2. Υπάρχουν προϋποθέσεις;
Ναι. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά πιστωτή τα 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και 130.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα.

3. Ποιοι οφειλέτες υπάγονται;
∆ανειολήπτες, οι οφειλές των οποίων έως τις 31/12/2018 βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 µηνών.

4. Υπάρχει θέµα αντικειµενικής αξίας;
Ναι! ∆εν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 175.000 ευρώ, σε επιχειρηµατικά δάνεια, και τις 250.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα.

5. Μπαίνει θέµα οικογενειακού εισοδήµατος; Το οικογενειακό εισόδηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαµένει µόνο 1 άτοµο, τα 21.000 ευρώ, αν στην κατοικία διαµένουν 2 άτοµα, τα 26.000 ευρώ, αν στην κατοικία διαµένουν 3 άτοµα, τα 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαµένουν 4 άτοµα, και τα 36.000 ευρώ, αν στην κατοικία διαµένουν 5 άτοµα.

6. Τι άλλο λαµβάνεται υπόψη; Εκτός του εισοδήµατος και της αντικειµενικής αξίας της α’ κατοικίας, λαµβάνεται υπόψη και η λοιπή ακίνητη και κινητή περιουσία του δανειολήπτη.

7. Υπάρχει όριο στην ακίνητη περιουσία; Αν το σύνολο των οφειλών δανείων µε υποθήκη στην 1η κατοικία υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η λοιπή ακίνητη περιουσία αιτούντος, συζύγου και εξαρτώµενων µελών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

8. Υπάρχει όριο για την κινητή περιουσία; Καταθέσεις, οµόλογα, πολύτιµα µέταλλα να µην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

9. Ποιοι έχουν «κόκκινο» στον νόµο; Σε όσους εκδόθηκε οριστική απόφαση δόλιας συµπεριφοράς έναντι του ∆ηµοσίου.

10. Ποια δάνεια δεν µπορούν να ρυθµιστούν; Οσα είναι µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, όσα έχουν ήδη ρυθµιστεί ή υπάρχει εκκρεµής αίτηση ρύθµισης µε τον εξωδικαστικό µηχανισµό ή τον πτωχευτικό κώδικα.

11. Πού υποβάλλω αίτηση; Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr

12. Μέχρι πότε την υποβάλλω; Εως την 31η ∆εκεµβρίου 2019.

13. Τι συνυποβάλλω;
Το πιστοποιητικό βαρών από το υποθηκοφυλακείο και λοιπά οικογενειακού τύπου. Να τονιστεί ότι όλος ο φάκελος διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εµπλεκόµενες τράπεζες.

14. Τι µπορεί να µου προτείνει η τράπεζα;
Αποπληρωµή του δανείου σε 25 έτη, µε χαµηλές µηνιαίες δόσεις. Αν ο οφειλέτης ξεπερνάει το 80ό έτος της ηλικίας του, µειώνονται τα έτη ρύθµισης. 15. Τι τόκο έχω; Επιτόκιο 2%, προσαυξηµένο µε το Euribor τριµήνου.

16. Τι άλλο προβλέπεται;
∆ιαγραφή οφειλής, αν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εµπορικής αξίας της 1ης κατοικίας.

17. Εχω επιδότηση δανείου;
Στα στεγαστικά δάνεια από το 20% έως και το 50% της µηνιαίας δόσης. Στα επιχειρηµατικά δάνεια, που έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία, το ύψος της επιδότησης είναι στο 30% της δόσης.

18. Τι προσέχω στη δόση;
Όσο µεγαλύτερο είναι το εισόδημά τόσο µειώνεται το ποσοστό επιδότησης.

19. Τι κάνω για τη λήψη της επιδότησης; Αν η διαδικασία ρύθµισης γίνει εξωδικαστικά, ο δανειολήπτης δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση, καθώς όλη η διαδικασία «παρακολουθείται» από την ηλεκτρονική πλατφόρµα.

20. Αν η ρύθµιση γίνει δικαστικά;
Εδώ ο οφειλέτης θα πρέπει να µεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και να εισαγάγει τα στοιχεία της µηνιαίας δόσης.

21. Παίρνω λεφτά στο χέρι;
Η καταβολή γίνεται κάθε µήνα. Πιστώνεται στον ειδικό λογαριασµό του οφειλέτη από την 1η έως την 15η ηµερολογιακή ηµέρα κάθε µήνα.

22. Τι υποχρεώσεις έχω κατά τη διαδικασία χορήγησης του επιδόµατος στέγασης;
Να υποβάλω ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος κάθε έτος. ∆ήλωση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Προστασίας Κύριας Κατοικίας, αν επέλθει µεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν την καταβολή της επιδότησης, και να συναινείτε σε περιπτώσεις αναζήτησης στοιχείων.

23. Υπάρχει θέµα επανεξέτασης των προϋποθέσεων επιδότησης δανείου;
Επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους. Αν έχουµε περίπτωση µεταβολής των προϋποθέσεων, ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό επιδότησης αναπροσαρµόζεται αναλόγως.

24. Πότε διακόπτεται η επιδότηση;
Αν η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδροµής ή τεχνικής αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί µονοπρόσωπο νοικοκυριό. Αν δεν πληρωθεί η δόση σε τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασµό, µε υπαιτιότητα του οφειλέτη.
Αν ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς ∆ηµοσίου.
Αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο για 90 ηµέρες.

Έντυπη έκδοση ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*