Σε έλεγχο χειρόγραφα μισθωτήρια που αθροίζουν άνω των 40 στρεμμάτων, υποχρεωτικός ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια

Η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ για το σύνολο των αγροτεµαχίων όχι µόνο των βοσκοτόπων όπως πέρσι και η προσθήκη ειδικής επισήµανσης πως τα χειρόγραφα µισθωτήρια τα οποία αθροιστικά ξεπερνάνε τα 40 στρέµµατα θα γίνουν αντικείµενο ειδικού ελέγχου, ξεχωρίζουν µεταξύ άλλων στο εγχειρίδιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2023.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα χειρόγραφα µισθωτήρια γίνονται σαφή τα εξής:

Πρώτον, θα εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα µισθωτήρια αγροτεµαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

∆εύτερον, για έως 960 ευρώ µίσθωµα δεν απαιτείται ηλεκτρονικό µισθωτήριο εκτός και αν αλλάξει αυτό από την ΑΑ∆Ε (δεν είναι υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τρίτον, δεν απαιτείται ηλεκτρονικό µισθωτήριο για συµφωνητικά έως και 40 στρεµµάτων

Τέταρτον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου σπάνε οι µισθώσεις σε δύο συµφωνητικά για να µην ξεπεραστούν τα όρια στο µίσθωµα και να µην είναι υποχρεωτικό ηλεκτρονικό µισθωτήριο. Για την περίπτωση αυτή ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει «Στις περιπτώσεις ενοικιαστηρίων αγροτεµαχίων µικρότερων από 40 στρέµµατα τα οποία προστιθέµενα αθροίζουν περισσότερα από 40 στρέµµατα δεν είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο και θα αποτελέσουν αντικείµενο ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πέµπτον, Χειρόγραφα µισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων εξαίρεσης (ύψος µισθίου, 40 στρέµµατα) γίνονται αποδεκτά εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ ανά περίπτωση, σύµφωνα µε οδηγίες που είχε εκδώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τον περασµένο Φλεβάρη.

Για τον ΑΤΑΚ, επισηµαίνονται τα εξής:

Πρώτον, για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµατα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµος ο ΑΤΑΚ, ο µισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους µη διαθεσιµότητας (π.χ. µη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονοµιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Οι περιπτώσεις αγροτεµαχίων χωρίς ΑΤΑΚ θα είναι αντικείµενο ειδικού ελέγχου βάσει δείγµατος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

∆εύτερον η συµπλήρωση του ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτική για αγροτεµάχια που δηλώνονται πρώτη φορά στο φετινό ΟΣ∆Ε.

Τρίτον, η συµπλήρωση της ΕΑΕ2023 µε τον ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στην ∆ήλωση Ακίνητης Περιουσίας (Ε9) του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική για το έτος 2023 για το σύνολο των δηλούµενων αγροτεµαχίων και όχι µόνο των βοσκοτόπων όπως ίσχυε το 2022.

Σηµειώνεται εδώ πως η παράγραφος του 2022 περί εξαιρέσεων από τον ΑΤΑΚ (π.χ αγροτεµάχια δηµόσια – εκκλησιαστικά, αγροτεµάχια αναδασµών που δεν ολοκληρωθήκαν κ.λπ) έχει διαγραφεί από τη νέα εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά το ΟΣ∆Ε 2023.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος αναφέρει για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια:

Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο), τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

  •  να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
  •  να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων, τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κ.λπ.)
  •  να περιγράφεται το µίσθιο
  • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της µίσθωσης,
  • να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.

Η συµπλήρωση της ΕΑΕ2023 µε τον ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στην ∆ήλωση Ακίνητης Περιουσίας (Ε9) του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική για το έτος 2023 για το σύνολο των δηλούµενων αγροτεµαχίων.

Παραστατικό ένορκης βεβαίωσης γίνεται αποδεκτό µόνο µε ηµεροµηνία σύνταξης πριν την 31.05.2023. και µόνο σε περιπτώσεις που δεν εµπλέκονται σε δεσµεύσεις για περαιτέρω έλεγχο. Όλες οι ένορκες βεβαιώσεις θα διασταυρωθούν µε στοιχεία του κτηµατολογίου και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.

Όταν το ετήσιο µίσθωµα υπερβαίνει τα προβλεπόµενα ποσά υποχρεωτικά πρέπει να επισυνάπτεται η Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο).

Για κάθε ένα µη ιδιόκτητο αγροτεµάχιο επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο pdf) το παραστατικό που αφορά στη µίσθωση του συγκεκριµένου αγροτεµαχίου. Αν στο εν λόγω µισθωτήριο γίνεται αναφορά περισσότερων αγροτεµαχίων το σχετικό αρχείο πρέπει να συνδεθεί µε το σύνολο των αγροτεµαχίων που αφορά. Σηµειώνεται ότι όλα τα µισθωτήρια πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών µέσω gov. Παραστατικά χρήσης για µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο, ισχύουν, εφόσον η διάρκεια νόµιµης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση µε την ηµεροµηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Επισηµαίνεται ότι οι Εποικιστικές Εκτάσεις – Ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο και διαχειρίζονται από το Υ.Π.Α.Α&Τ και δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόµου 4061/2012, υπάγονται ως προς την διαχείρισή τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ιδίου Νόµου ως ισχύει. Από τους ∆ήµους διαχειρίζονται οι εποικιστικές εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης. Επιπλέον από τις ∆ασικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα όπως αναφέρονται στο άρθρο 998/1979 ως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εµπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόµου 4061/2012 ως ισχύει. Επί αυτών εκδίδονται για τους/τις γεωργούς αποφάσεις και βεβαιώσεις χρήσης σύµφωνα µε την ισχύουσα δασική νοµοθεσία.

Επισήµανση: Από το έτος 2022 λαµβάνονται υπόψιν τα στοιχεία του Λειτουργούντος Κτηµατολογίου όπου εµφανίζονται κύριοι Φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Στις περιπτώσεις που ψηφιοποιηµένο αγροτεµάχιο εµπίπτει εντός των ανωτέρω αναφεροµένων περιοχών, ο δηλών ενοικιαστής υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΑΕ µέχρι το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας βεβαίωση ως εξής:

Α) στην περίπτωση ενοικίασης – παραχώρησης του αγροτεµαχίου ή τµήµατος του, απευθείας από το Φορέα του ∆ηµοσίου, βεβαίωση ενοικίασης – παραχώρησης του Φορέα που να αναγράφεται απαραίτητα ο συγκεκριµένος ΚΑΕΚ του αγροτεµαχίου και η αντίστοιχη έκταση

Β) στην περίπτωση υπεκµίσθωσης του αγροτεµαχίου από τρίτο, βεβαίωση που να προκύπτει ότι ο Φορέας ενοικίασε – παραχώρησε το αγροτεµάχιο µε δικαίωµα υπεκµίσθωσης όπου, να αναγράφεται απαραίτητα ο συγκεκριµένος ΚΑΕΚ του αγροτεµαχίου και η αντίστοιχη έκταση.

Πηγή agronews.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*