Σε δύο στάδια γίνεται η αναπροσαρμογή αξίας στα φετινά δικαιώματα

Σε δύο στάδια γίνεται η αναπροσαρμογή αξίας στα φετινά δικαιώματα, βουτιά στα ιστορικά από το ΟΣΔΕ 2023.

Η προσαρµογή των δικαιωµάτων θα γίνει µε βάση τη µέση περιφερειακή αξία του 2023 η οποία σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι 21,5 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, 17,6 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια και στα 27 ευρώ το στρέµµα στα δέντρα. Αρχικά, η Ατοµική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος των παραγωγών θα µειωθεί κατά 22% όπως αποτυπώνεται σε σχετικό έγγραφο ερωταπαντήσεων του ΥΠΑΑΤ.

Μετά έχει σειρά η σύγκλιση: Εφόσον η Ατοµική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος του παραγωγού είναι πάνω από τους µέσους όρους που αποτυπώνονται παραπάνω, τότε θα µειωθεί στο 25% της διαφοράς. ∆ηλαδή αροτραίο δικαίωµα των 30 ευρώ θα µειωθεί στα 27,8 ευρώ το 2023. Εφόσον η Ατοµική Μοναδιαία Αξία ∆ικαιώµατος του παραγωγού είναι κάτω από τους µέσους όρους που αποτυπώνονται παραπάνω, τότε θα αυξηθεί στο 25% της διαφοράς. ∆ηλαδή βοσκοτοπικό δικαίωµα των 10 ευρώ θα αυξηθεί στα 11,9 ευρώ το 2023.

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, το 10% των εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας συγκεντρώνει το 48% των άµεσων ενισχύσεων, ενώ το 45% των εκµεταλλεύσεων που µπορούν να θεωρηθούν ως µικροκαλλιεργητές λαµβάνουν το 10% των άµεσων ενισχύσεων (2019).

Η αναφορά του στρατηγικού σχεδίου στη σύγκλιση

Για την περίοδο 2023-2026 θα πραγµατοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιµή µονάδας («flat rate») σε επίπεδο αγρονοµικής περιφέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήµατα δηλ. στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σηµαίνει ότι το 2026, εντός κάθε αγρονοµικής περιφέρειας, η µοναδιαία αξία όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης θα εξισωθεί µε τον περιφερειακό µέσο όρο, δηλ. µε τη µέση αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. Η σύγκλιση αυτή της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, αναµφίβολα θα συµβάλει στην επίλυση ενός από τα σοβαρότερα προβλήµατα, που είναι η ανισοκατανοµή των άµεσων ενισχύσεων, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, παρουσίασε διαχρονική επιδείνωση, αφού την περίοδο 2012-2019. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης θα επηρεάσει αρνητικά τις εκµεταλλεύσεις µικρού και µικροµεσαίου µεγέθους, πολλές από τις οποίες έχουν υψηλή µοναδιαία αξία δικαιωµάτων, επειδή είχαν θεµελιώσει ιστορικά δικαιώµατα από καλλιέργειες υψηλής στρεµµατικής αξίας, όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα τεύτλα, κ.ά. Με την εσωτερική σύγκλιση, οι εκµεταλλεύσεις αυτές θα χάσουν ένα µέρος από την αξία των δικαιωµάτων τους, δηλ. ένα µέρος της βασικής ενίσχυσης που δικαιούνται. Όµως, η χορήγηση της αναδιανεµητικής ενίσχυσης θα αναπληρώσει αυτή τη µείωση. Εποµένως, η σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, σε συνδυασµό µε την αναδιανεµητική στήριξη θα οδηγήσει σε δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή της στήριξης στη γεωργία.

Πηγή agronews.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*