Δήμος Έδεσσας: Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων

dimos edessas
Ανακοινώνεται ότι μετά την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και σε εφαρμογή της αριθμ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης Διοικητή ΟΑΕΔ , καλούνται οι επιτυχόντες στον Δήμο Έδεσσας να ακολουθήσουν τις εξής οδηγίες, μετά την υπόδειξη τους (λήψη συστατικού σημειώματος) από τον οικείο ΟΑΕΔ:
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω email με τον Δήμο μας , εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω e-mail του σχετικού συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι,
E-mail επικοινωνίας: xatzh@edessa.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 23813 50732 , 735 και 782.
Ώρες επικοινωνίας : 10:00 π.μ. ως 1:00 μ.μ.
προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων από την 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικών, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση και τα Παραρτήματα II και III αυτής , τα οποία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της παρούσας.
Εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω e-mail του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στον Δήμο μας θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική σάρωση από τον ωφελούμενο τα εξής :
α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, όχι σε χειρόγραφη μορφή
β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), όχι σε χειρόγραφη μορφή
γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όχι σε χειρόγραφη μορφή
δ) αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ), όχι σε χειρόγραφη μορφή
ε)αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται
υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος , όχι σε χειρόγραφη μορφή
στ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τέλος
ι) υπεύθυνη δήλωση (συνημμένη σε μορφή word) , σύμφωνα το άρθρο 8 του ν.1599/1986 , στην οποία θα δηλώνουν οι ωφελούμενοι ότι :
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Επισημαίνεται ότι κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελούμενων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην (2/2022) Δημόσια Πρόσκληση, ήτοι 18/3/2022.
Για τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, καθώς και πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ), όπου αυτά απαιτούνται , κρίσιμος χρόνος συνδρομής είναι η ημερομηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης , ήτοι 11/5/2022.
Μετά την προσκόμιση, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφού αυτά ελεγχθούν και διαπιστωθεί η πληρότητα αυτών , θα κληθεί ο οφελούμενος να παραλάβει παραπεμπτικό σημείωμα από την Υπηρεσία μας, για πιστοποίηση της υγείας του από ιατρό α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και β) ψυχίατρο
Η διαδικασία πρόσληψης του ωφελούμενου ολοκληρώνεται και νομιμοποιείται με τη συμπλήρωση από τον ωφελούμενο του απογραφικού δελτίου εισόδου (microdata) , συνημμένο στην παρούσα σε μορφή pdf , η οποία είναι υποχρεωτική και συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*